The board

The current board (since 27 May, 2017)

Honorary presidents:
Naixing Wei (Beihang University)
Huizhong Yang (Shanghai Jiao Tong University)

President:
Maocheng Liang (Beijing Foreign Studies University)

Vice-presidents:
Anping He (South China Normal University)
Wenzhong Li (Zhejiang Gongshang University)
Jianzhong Pu (Zhejiang Gongshang University)

Secretary general:
Jiajin Xu (Beijing Foreign Studies University)

Standing board members: Yaochen Deng, Anping He, Wenzhong Li, Maocheng Liang, Guobing Liu, Zequan Liu, Fan Pan, Jianzhong Pu, Hongwu Qin, Naixing Wei, Jiajin Xu

Board members: Jianshen Chen, Guangrong Dai, Yaochen Deng, Min Dong, Xia Gao, Shulun Guo, Anping He, Chunyu Hu, Libo Huang, Lei Lei, Jingjie Li, Wenzhong Li, Maocheng Liang, Weiyan Lin, Guobing Liu, Zequan Liu, Baocui Lou, Jun Lu, Fan Pan, Jianzhong Pu, Yufang Qian, Hongwu Qin, Bin Shao, Haiyan Sun, Li Wang, Naixing Wei, Fukun Xing, Wenxin Xiong, Fang Xu, Manfei Xu, Jiajin Xu, Baolin Zhang, Ruihua Zhang, Wei Zhang, Fengchao Zhen

Honorary members: Huaqing Hong (Nanyang Technological University, Singapore)

Web masters (since March 2016): Jiajin Xu (Beijing Foreign Studies University) and Linwei Yang (Beijing Foreign Studies University)

——-

At the board meeting of the CLSC of CACSEC on 12 December 2015 at Beihang University, a new board were elected. The current board were appointed at 29 December 2015. The names are as follows (by alphabetic order of surnames).

Honorary presidents:
Shichun Gui (Guangdong University of Foreign Studies),
Huizhong Yang (Shanghai Jiao Tong University)

President: Naixing Wei (Beihang University)

Vice-presidents:
Anping He (South China Normal University),
Wenzhong Li (Beijing Foreign Studies University),
Maocheng Liang (Beijing Foreign Studies University),
Jianzhong Pu (Zhejiang Gongshang University)

Secretary general:
Jiajin Xu (Beijing Foreign Studies University)

Standing board members: Yaochen Deng, Anping He, Wenzhong Li, Maocheng Liang, Guobing Liu, Zequan Liu, Fan Pan, Jianzhong Pu, Hongwu Qin, Naixing Wei, Jiajin Xu

Board members: Jianshen Chen, Guangrong Dai, Yaochen Deng, Min Dong, Xia Gao, Shulun Guo, Anping He, Chunyu Hu, Libo Huang, Lei Lei, Jingjie Li, Wenzhong Li, Maocheng Liang, Weiyan Lin, Guobing Liu, Zequan Liu, Baocui Lou, Jun Lu, Fan Pan, Jianzhong Pu, Yufang Qian, Hongwu Qin, Haiyan Sun, Li Wang, Naixing Wei, Fukun Xing, Wenxin Xiong, Fang Xu, Manfei Xu, Jiajin Xu, Baolin Zhang, Ruihua Zhang, Wei Zhang, Fengchao Zhen

Honorary members: Huaqing Hong (Nanyang Technological University, Singapore), Richard Zhonghua Xiao (deceased)

Web masters (since March 2016): Jiajin Xu (Beijing Foreign Studies University) and Linwei Yang (Beijing Foreign Studies University)

Chinese corpus linguists

Chinese corpus linguists’ meet-up on 9 April 2013 after Richard Xiao’s talk at Beijing Foreign Studies University.

The board and its members from 16 April, 2009 to 12 December, 2015

Honorary presidents

Shichun Gui (Guangdong University of Foreign Studies), Huizhong Yang (Shanghai Jiao Tong University)

President

Naixing Wei (Beihang University)

Vice-presidents

Anping He (South China Normal University)

Wenzhong Li (Beijing Foreign Studies University)

Maocheng Liang (Beijing Foreign Studies University)

Jianzhong Pu (Zhejiang Gongshang University)